حروف الفبای فارسی به همراه یادگیری با شعر و تلفظ صحیح

حروف الفبای فارسی

تلفظ حروف الفبای فارسی دانلود حروف الفبای فارسی به ترتیب دانلود تلفظ حروف الفبای فارسی جدول حروف الفبای فارسی شعر حروف الفبای فارسی به ترتیب صدای حروف الفبای فارسی خواندن حروف الفبای فارسی به ترتیب تلفظ حروف الفبای فارسی کلاس اول

حروف الفبای فارسی شامل 32 حرف اصلی است که تقریبا با الفبای عربی یکسان است، البته در الفبای فارسی از 4 حرف گ، چ، پ، ژ استفاده می شود که این حروف در الفبای عربی وجود ندارند. در این مطلب الفبای فارسی را به ترتیب شماره جمع اوری کرده ایم. ضمن اینکه تلفظ صحیح هر حرف را نیز می توانید در این فهرست مشاهده کنید و برای یادگیری فرزندان دلبند خود یا افراد بی سواد خواهان یادگیری استفاده کنید، در ادامه با فهرست کامل الفبای فارسی با سایت آموزشی چی شی همراه باشید.

لیست حروف الفبای فارسی

حرف 1 : آ که الف تلفظ می شود.

حرف 2 : ب که همان ب تلفظ می شود.

حرف 3 : پ که همان پ تلفظ می شود.

حرف 4 : ت که همان ت تلفظ می شود.

حرف 5 : ث که همان ث تلفظ می شود.

حرف 6 : ج که جیم تلفظ می شود.

حرف 7 : چ که همان چ تلفظ می شود.

حرف 8 : ح ( جیمی ) که همان ح تلفظ می شود.

حرف 9 : خ که همان خ تلفظ می شود.

حرف 10 : د که دال تلفظ می شود.

حرف 11 : ذ که ذال تلفظ می شود.

حرف 12 : ر که همان ر تلفظ می شود.

حرف 13 : ز که همان ز تلفظ می شود.

حرف 14 : ژ که همان ژ تلفظ می شود.

حرف 15 : س که سین تلفظ می شود.

حرف 16 : ش که شین تلفظ می شود.

حرف 17 : ص که صاد تلفظ می شود.

حرف 18 : ض که ضاد تلفظ می شود.

حرف 19 : ط که طا تلفظ می شود.

حرف 20 : ظ که ظا تلفظ می شود.

حرف 21 : ع که عین تلفظ می شود.

حرف 22 : غ که غین تلفظ می شود.

حرف  23 : ف که همان ف تلفظ می شود.

حرف 24 : ق ( دو نقطه ) که قاف تلفظ می شود.

حرف 25 : ک که کاف تلفظ می شود.

حرف 26 : گ که گاف تلفظ می شود.

حرف 27 : ل که لام تلفظ می شود.

حرف 28 : م که میم تلفظ می شود.

حرف 29 : ن که نون تلفظ می شود.

حرف 30 : و که واو تلفظ می شود.

حرف 31 : ه ( دو چشم ) که ها تلفظ می شود.

حرف 32 : ی که یا تلفظ می شود.

شعر یادگیری حروف الفبا به ترتیب

شعر حروف الفبای فارسی به ترتیب متن شعر حروف الفبای فارسی آموزش آهنگین حروف الفبای فارسی شعر جدول الفبای فارسی شعر حروف الفبا به ترتیب شعر الفبای فارسی کلاس اول شعر الفبای فارسی قدیمی شعر حروف الفبا برای جشن الفبا

شعر حرف آ و ا

(آ) هستم (آ) هستم من ( آ ) اوٌل هستم

قد بلندی دارم شکل قشنگی دارم

کلاهی خیلی زیبا بالای سر می ذارم

مثل آب مثل آرد مثل اوٌل آداب

یک (آ) دیگر هم هست

هست (ا) غیر اوٌل

با همدیگه بچٌه ها دو شکل دارند در جدول

قد بلندی دارد شکل قشنگی دارد

یادت باشد عزیزم امٌا کلاه ندارد

صدای دوم میاد گاهی وسط گاهی در آخر میاد

کشیده گو (آا) زیاد تا نره از فکر و یاد

شعر حرف ب

اسمت چیه؟ (آ) هستی نه نه نه (ب) هستم

من (ب) آخر هستم شبیه قایق هستم

نقطه ای خیلی کوچک زیر پایم گذاشتم

در کلمات بسیار آخرین حرف من هستم

مثل آب مثل تاب آخرین حرف آداب

حالا بگو چه هستم ؟ ب ب

بدون هیچ صدا بگو که هستم؟ ب ب

با حرکت لب ها بگو چه هستم؟ ب ب

آفرین و مرحبا به کودکان دانا

هزار هزار آفرین به بچٌه های بینا

شعر حرف پ

(پ) که می گن من هستم درست شکل (ب) هستم

سه نقطه گرد و کوچک پایین پام گذاشتم

با حرکت دو لب میام با صدای نفس میام

با (پ ) غیر آخرم اوٌل و وسط هم میام

پرستو پا و پر داره پرواز و خیلی دوست داره

پدر بزرگ سوپ می پزه پروانه ها رو دوست داره

شعر حرف ت

اسمت چیه ؟ ب هستی نه نه نه ( ت ) هستم

من ( ت ) آخر هستم بر روی خط نشستم

با دو تا شکل زیبا شبیه قایق هستم

نمی بینی دو نقطه بالای سر گذاشتم

با تـ غیر آخر اوّل و وسط هستم

مثل تبر مثل توت مثل تاب مثل سوت

شعر حرف ث

ما هستیم دو برادر غیرآخر و آخر

با (س،ص) همصدا هستیم از آنها جدا هستیم

دو شکل داریم ،بچّه ها سه نقطه داریم بالا

کشیده داریم صدا نشستیم در ثریّا

آخر باعث هستیم در مثلّث نشستیم

شعر حرف ج

اسمت چیه ؟( خ ) هستی نه نه نه ( ج ) هستم

نمی بینی نقطه ای پایین پام گذاشتم

من ( ج ) آخر هستم آخر گنج نشستم

در درس نارنج و برنج آخر پنج هم هستم

با ( جـ ) غیر آخر دو شکل زیبا هستم

شعر حرف چ

چ اول چراغه

دستش نزن که داغه

چراغ سقف خونه

با سیمش آویزونه

رو دیوار کلیدش

با اون رنگ سفیدش

به من میگه :« تیک و تیک !

روشن می خوای یا تاریک ؟»

چراغ که روشن میشه

ماه شب من میشه

شعر حرف ح

ما دو نفر برادر غیر آخر و آخر

باهـ ـهـ ـه ه همصدا هستیم از آن ها جدا هستیم

هیچ نقطه ای نیست با ما نه در پایین ،نه در بالا

می گوییم ای بچّه ها کشیده است این صدا

اوّل حوله هستیم تویِ صبحانه هستیم

در آخر صبح هستیم در آخر صلح هستیم

شعر حرف خ

ما دونفر برادر غیر آخر و آخر

شکلی داریم خمیده صدا داریم کشیده

آمده ایم در هر جا یک نقطه داریم در بالا

اول خانه هستیم وسط شاخه هستیم

آمدیم آخر نخ نشستیم آخر یخ

شعر حرف د

د کمرشکسته تنها رو خط نشسته

کمری دو لا داره اخلاقی زیبا داره

آمده در همه جا کشیده نیست این صدا

شعر حرف ذ

چه شکل خوبی دارم چه رنگ و رویی دارم

با ز هم صدا هستم از آن جدا هستم

شکل من هست خمیده صدایم است کشیده

من ذالم و من ذالم کمری شکسته دارم

شکل من هست مثل دال در پیشانی دارم خال

این خال همان نقطه است روی سرم خفته است

آمده ایم در لذّت در لذیذ و در ذرّت

شعر حرف ر

کودک خوب و نازم من سرسره می سازم

شکل سرسره دارم در سر نقطه ندارم

در همه جا می آیم کشیده است صدایم

در اول رام هستم در آخر ابر هستم

شعر حرف ز

ز شیرین زبونم یه شکل دارم مثل کمونم

شکل سرسره دارم در سر یک نقطه دارم

در همه جا می آیم کشیده است صدایم

هستم با ر برابر ولی یک نقطه بر سر

شعر حرف ژ

در ژاله و منیژه در ژاکت ژولیده

در ژله خوشمزه در گل ها ی پژمرده

روی خط زمینه صدای (ژ) آمده

در جدول الفبا داره ، یک شکل تنها

هر جا صدایش بیاد فقط این شکلی میاد (ژ)

شعر حرف س

سبد سبد گل یاس

بچه های زرنگ کلاس

نگاه کنید ﺳ ، س هستم

من س آخر هستم

همیشه آخر هستم

دوستم ﺳ غیر آخر

هیچ وقت نمیاد آخر

شعر حرف ش

ش اول شلیله

که جاش توی زنبیله

زنبیل کجاس؟ سرکار

تو بازار تره بار

رفته شلیل بیاره

شلیل که هسته داره

هسته نگو ی سنگه

لباس اون چه تنگه

چروک ، ولی قشنگه

شعر حرف ص

صبح که از خواب پا میشم

مثل یه گل وا میشم

مامان جون یه صابون

آورده بود برامون

صورتم را می شویم

تا که تمیز و ناز شم

دندانهایم را میشویم

با یه مسواک مخصوص

حالا دیگه عزیزم

پیش همه عزیزم

ما دونفر برادر

غیر آخر و آخر

با سـ س هم صدا هستیم

از آنها جدا هستیم

آمده ایم در هر جا

کشیده داریم صدا

در صابون و قرص هستیم

دو جای مخصوص هستیم

شعر حرف ض

ما هستیم دو برادر

غیر آخر و آخر

با(ز-ذ)همصدا هستیم

ازآن ها جدا هستیم

دو شکل داریم بچّه ها

کشیده است این صدا

نشسته ایم در قاضی

آمده ایم در ریاضی

شعر حرف ط

بچّه ها من (طا) هستم

با(تـ ت)همصدا هستم

یک شکل دارم بچّه ها

می آیم در همه جا

در هر کجا بیایم

با همین شکل می آیم

در سر نقطه ندارم

کشیده نیست صدایم

من هستم وسط سطل

در خط و طوطی و طبل

شعر حرف ظ

بچّه ها من ظا هستم

با همه آشنا هستم

با ز همصدا هستم

از شکلش جدا هستم

یک شکل دارم بچّه ها

در همه جا می آیم

کشیده است صدایم

آمده ام در حافظ

آخر خداحافظ

شعر حرف ع

(عـ) عین غیر آخر هستم اوّل،وسط ،نشستم

مرا ببین در عاقل در مزرعه و عادل

( ﻌ ) من عِین وسط هستم باز کرده ام،دو دستم

در وسط می نشینم دست دوستی می گیرم

در شعر و بعد نگاه کن شکل مرا پیدا کن

( ﻊ )عین آخر چسبانم من دوستی مهربانم

در آخر می نشینم دست دوستی می گیرم

مرا ببین در بَع بَع در موقع و مربّع

(ع) آخر تنهایم تنها تنها می آیم

آمده ام،در شروع نشسته ام در طلوع

شعر حرف غ

ما چهار تا غین هستیم کنار هم نشستیم

هم تنهاییم ،هم چسبان مهربانیم و خندان

آمده ایم در هر جا یک نقطه داریم بالا

نشسته ایم درباغچه آمده ایم در غنچه

در آخر تیغ هستیم در آخر جیغ هستیم

آمده ایم آخر باغ هستیم آخر داغ

شعر حرف ف

فهمیدم و فهمیدم معلّم عزیزم

بگو برام بدونم فکر کنم و بخونم

این یکی غیر آخر با فکر میاد همیشه

آهای آهای نگاه کن یه نقطه هم که روشه

ف آخرشده خسته ببین آخر نشسته

شعر حرف ق

ما دو نفر برادر غـیر آخـر و آخـر

قد خمیده داریم درسر دو نقطه داریم

قـ غیرآخر را نگاه کن کنار قند و قندون

ق آخر چه خسته توی اُتاق نشسته

شعر حرف ک

من ک آخر هستم

همیشه آخر هستم

دوستم کـ غیر آخر

هیچ وقت نمیاد آخر

اول کمرو هستم

اول کمسو هستم

آمده ام آخر باک

نشسته ام آخر ساک

شعر حرف گ

گـل با گلدون اومده

گ با مامان اومده

گ یه گل سر داره

اونو رو سر میزاره

گـ وسط اَنگوره

گ آخر،با زنگه

گ ،آخر میاد زرنگه

شعر حرف ل

ل ل ل، ل هستم من ، ل آخرِ هستم

آخر سال،آخر شال،آخر مال نشستم

با دو تا شکلِ زیبام من دوستِ بلبل هستم

آخر گل،آخر کل،آخر سنبل نشستم

شعر حرف م

بچه ها جون سلام , سلام دارم براتون یک پیام

ما هستیم دو تا برادر غیر آخر و آخر

من م آخر هستم همیشه آخر هستم

دوستم مـ غیر آخر هیچ وقت نمیاد آخر

آمده ایم در هرجا کشیده داریم صدا

شعر حرف ن

ما دو نفر برادر غیر آخر و آخر

شکلی داریم خمیده صدا داریم کشیده

دو شکل خوشگل داریم یک نقطه در دل داریم

در اول نان هستیم در آخر باران هستیم

شعر حرف و

یک شکل دارم، تنهایم

کشیده است، صدایم

من که یک شکلی هستم

در همه جا نشستم

آمده ام در باور

درسرو نشستم آخر

شعر حرف ه

ماه ستاره ها مهتاب نُه

هـ اول ـهـ وسط ـه آخر چسبان ه آخر تنها

ما، چهار تا برادَر

وسط و غیر آخر

هم اول و هم آخر

هم تنهاییم، هم چسبان

مهربانیم و خندان

می گوییم، ای بچه ها

کشیده است این صدا

شعر حرف ی

ما دو نفر برادر غیر آخر و آخر

دو شکل داریم بچه ها کشیده داریم صدا

من ی آخر هستم همیشه آخر هستم

دوستم یـ غیر آخر هیچ وقت نمیاد آخر

یـ غیر آخر منم رو خط دنباله داره منم

دو نقطه دارم در پایین شکل من را خوب ببین

بروز رسانی توسط در سه شنبه 11 آذر 1399

مطالب پربازدید از سراسر وب

استفاده از مطالب سایت چی شی در سایر سایت‌ها فقط با کسب مجوز کتبی امکان پذیر است.